• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Витребування документів
Опубліковано 26 березня 2022 року о 10:00

Посольство здійснює витребування інформації, на підставі якої видає Довідку про відсутність судимості. 

Для оформлення такої довідки потрібно надати:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон та копію 1-ї стор. цього паспорту з персональними даними;

- свідоцтво про народження та його копію;

- заповнену АНКЕТУ встановленого зразка (заповнюється у Посольстві);

- у разі зміни імені (прізвища) –документи, що підтверджують ці зміни та їх копії;

- оригінал документа, що підтверджує сплату консульського збору.

Задля отримання довідки за пришвидшеною процедурою, додатково надати Витяг з ІАС «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», отриманої за допомогою застосунку «Дія» (Рекомендації по отриманню Витягу).

Вартість - 107 шекелів.З питань витребування документів з України особи, якi проживають за кордоном, звертаються до дипломатичних представництв та консульських установ України в країнi перебування для оформлення відповідного запиту в Україну. 

Порядок витребування документів передбачає заповнення відповідних анкет по витребуванню документів з України. Анкета має заповнюватися виключно українською мовою у 3-х примірниках, на кожний документ окремо. Відповіді на запитання слід давати повні та точні.

Запит до архівних установ України щодо витребування документа можна здійснити самостійно, надіславши на адресу відповідного українського архіву заповнену анкету встановленого зразка по витребуванню документа з України. Про результати розгляду таких звернень громадян інформують дипломатичні представництва та консульські установи України.

Зразок анкети по витребуванню документів з України (форма для усіх країн світу, окрім колишніх республік СРСР)

За витребування документів стягується консульський збір відповідно до тарифів консульського збору.

У разі відсутності в архівах відповідних архівних даних, консульський збір не повертається.

Вартість витребування 71/178 шекелів, + 10 дол.США – у разі, якщо потрібен апостиль на документі РАЦС.


Для витребування документів з України заявник має подати до Посольства:


- паспорт громадянина України для виїзду за кордон та копію 1-ї стор. цього паспорту з персональними даними;

- заяву про витребування документів;

- три примірники анкети на кожен документ окремо за встановленим зразком:

- копію документа(ів), що підтверджує(ють) родинні стосунки заявника з особою, щодо якої витребуються документи – у разі, якщо документ витребують родичі;

- оригінал довіреності у разі витребування документів представником особи, яка має право на їх отримання;

- оригінал документа, що підтверджує сплату консульського збору.


БАЖАНО НАДАТИ ТАКОЖ КОПІЮ ДОКУМЕНТУ, ЯКИЙ ВИТРЕБУЄТЬСЯ (у разі, якщо є)


Посольство може витребувати:

- дублікати свідоцтв про народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу;

- витяги з реєстру щодо реєстрації народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу;

- архівні довідки соціально-правового характеру: про стаж і місце роботи, заробітну плату, про військову службу, у т.ч. на території СРСР, спеціальну військову освіту, отриману у військових навчальних закладах, у т.ч., що були підпорядковані Міноборони СРСР та розташовувались на території України; про участь у Великій Вітчизняній війні 1941-1945-х років; про участь у партизанському русі на території України, про участь у бойових діях, перелічених у статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; про осіб, які зазнали репресій у 1930-1980-ті роки і були реабілітовані; про осіб, виселених з території України в адміністративному порядку у 1940-1950 роки; про підтвердження участі у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; про присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань і підвищення кваліфікації; про нагороди тощо.

- архівні довідки про освіту (довідки, що видаються замість атестатів про середню та середню спеціальну освіту, дипломів).

Посольство не витребовує:

- трудові книжки, військові квитки, посвідчення особи (натомість можливо витребувати архівні довідки із зазначенням інформації, що містилась у вказаних документах);

- дублікат диплому, атестату або інші документи про освіту (особа має звернутися до відповідного навчального закладу безпосередньо або через нотаріально засвідчене доручення іншій особі. При цьому, потрібно надати пакет документів: особисте письмове звернення стосовно виготовлення дублікату документу про освіту, довідку компетентних органів країни перебування про втрату документу про освіту; оголошення у друкованих ЗМІ за місцем проживання власника документу про визнання  недійсним документу про освіту; копію платіжного доручення про сплату послуг за виготовлення дублікату документу  на рахунок навчального закладу; дві фотокартки  (розміром 3,5 см х 4,5 см). При цьому, окремі вищі навчальні заклади України висувають вимогу надання іноземцем також письмового клопотання  відповідного іноземного дипломатичного представництва в Україні.


 У витребуванні може бути відмовлено, якщо:


- звернулася особа, яка не має права на отримання таких документів;

- заявник не зазначив в анкеті інформацію, необхідну для розгляду запиту;

- заявником не сплачено консульський збір або не пред’явлено документ, що підтверджує право на звільнення від сплати консульського збору;

- витребується архівна довідка з Державного архіву Донецької та Луганської областей, які наразі тимчасово припинили їх видачу.


Пам'ятка по витребуванню з України документів про реєстрацію актів цивільного стану

На пiдтвердження фактiв, що пiдлягають реєстрацiї в органах державної реєстрацiї актiв цивільного стану, цими установами видаються належним чином засвiдченi свiдоцтва, якi мiстять основнi данi про особу, або витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Повторнi свiдоцтва видаються особам, на яких складено актовий запис цивільного стану, а повторнi свiдоцтва про народження дiтей можуть видаватися їх батькам i усиновителям.

Повторнi свiдоцтва про народження дiтей, якi не досягли 18 рокiв, можуть також видаватися опiкунам, пiклувальникам i представникам закладу  охорони  здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. Особам, яким виповнилося 16 рокiв, повторнi свiдоцтва можуть видаватися при наявностi паспорта.

Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини. Особi, позбавленiй батькiвських прав, повторнi свiдоцтва про народження дiтей не видаються. При видачi повторного свiдоцтва про народження вiдомостi про батькiв наводяться у повнiй вiдповiдностi з даними актового запису про народження.

Повторнi свiдоцтва про смерть видаються лише родичам померлого (дiтям померлого, в тому числi й усиновленим, другому з подружжя, братам i сестрам померлого, дiду i бабi померлого як з боку батька, так i з боку матерi).

Родиннi вiдносини повиннi бути пiдтвердженi документально.

Повторнi свiдоцтва про шлюб, який припинено, не видаються. В цьому разi на прохання заявникiв видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану.

Витяги з Державного реєстру актів цивільного стану видаються, як особам, щодо яких складено актовий запис, так і родичам по прямій висхідній та низхідній лінії, а також усиновителям, опікунам та пiклувальникам. Документи про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно можуть видаватись на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

В заявi про видачу повторного свiдоцтва зазначаються:

 • прiзвище, iм'я, по батьковi та адреса заявника;
 • прiзвище, iм'я, по батьковi особи, вiдносно якої запитується свiдоцтво;
 • яке необхiдне свiдоцтво;
 • коли i яким органом реєстрацiї актiв цивільного стану складено актовий запис цивільного стану;
 • мета запиту повторного свідоцтва.

Якщо запитується свідоцтво про народження, додатково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові батьків. При витребуванні свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу зазначається також з ким зареєстровано чи розірвано шлюб.

Пам'ятка щодо витребування з України документів про освіту

Для отримання дубліката диплома власнику документа необхідно скласти письмову заяву до вищого навчального закладу. В цій заяві вказується причина втрати документа, прізвище, ім'я та місце проживання заявника, назва втраченого документа, назва навчального закладу і дата його закінчення.

До заяви також додаються:

 • оголошення у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання заявника, в якому має бути зазначено назву документа про освіту, його номер та дата видачі, на чиє ім'я виданий, яким навчальним закладом та про визнання його недійсним;
 • довідка від компетентних органів про втрату документа; 
 • копія платіжного документа про оплату витрат на виготовлення дубліката документа про освіту;
 • дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5.
 • Згадані документи можна отримати також шляхом безпосереднього звернення до навчального закладу, або за участю іншої особи, яка матиме відповідну нотаріально-завірену довіреність.

Іноземці, які закінчили в Україні вищий навчальний заклад та втратили документ про його закінчення, мають звертатися через дипломатичне представництво своєї держави в Україні.

УВАГА!

Міністерство освіті і науки України розглядає питання щодо оформлення дублікатів документів про освіту лише за умови подання заявником всіх наведених вище документів.

Центральні архівні установи України

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО)

03110, м.Київ-110, вул.Солом'янська, 24,
тел.: (044) 277-36-66

Центральний державний архів громадських об'єднань України (ЦДАГО)

01011, м.Київ-11, вул. Кутузова, 8,
тел.: (044) 295-73-22, 295-55-16

Центральний державний історичний архів України м.Київа (ЦДІАК)

03110, Київ-110, вул. Солом'янська, 24,
тел.: (044) 277-30-02

Центральний державний історичний архів України м. Львова (ЦДІАЛ)

01008, м.Львів-8, пл. Соборна, 3а,
тел.: (0322) 72-35-08, 72-30-63

Центральний державний кіно-фото-фоно архів України (ЦДАКФФД)

03110, м.Київ-110, вул. Солом'янська, 24,
тел.: (044) 277-37-77

Центральний державний науково технічний архів України (ЦДНТА)

310003, м.Харків-3, вул. Університетська, 4,
тел.: (0572) 12-75-67

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ)

03110, м.Київ-25, вул. Володимирська, 22а,
тел.: (044) 228-44-81

Центральний державний архів при Уряді АР Крим

02680, м. Сімферополь, вул.Кечкеметська, 3,
тел.: (0652) 22-84-05

Державнi архiви областей України

Вiнницька обл.

287100, м. Вiнниця, вул. Ленiна, 17,
тел.: (0432) 32-40-59

Волинська обл.

263026, м. Луцьк, вул. Ветеранiв, 21,
тел.: (03322) 5-75-33

Днiпропетровська обл.

320069, м. Днiпропетровськ, вул. К.Лiбкнехта, 89,
тел.: (0562) 93-80-90

Донецька обл.

340086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 12,
тел.: (0622) 99-22-97

Житомирська обл.

262000, м. Житомир, вул.8 березня, 20,
тел.: (0412) 24-45-27

Закарпатська обл.

294008, м. Ужгород, пл. Народна, 4,
тел.: (03122) 2-06-10

Запорiзька обл.

330095, м. Запорiжжя, вул. Українська, 48,
тел.: (0612) 62-14-21

Iвано-Франкiвська обл.

284015, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Грунвальдська, 3,
тел.: (03422) 2-27-70

Київська обл.

252073, м. Київ, вул. Фрунзе, 113,
тел.: (044) 435-00-15

Кiровоградська обл.

316013, м. Кiровоград, вул. академiка Корольова, 3,
тел.: (0522) 3-43-95

Луганська обл.

91053, м. Луганськ, вул. Радянська, 85,
тел.: (0642) 52-03-09

Львiвська обл.

290006, м. Львiв, вул. Пiдвальна, 13,
тел.: (0322) 72-07-14

Миколаївська обл.

327044, м. Миколаїв, вул. Васляєва, 43,
тел.: (0512) 21-40-39

Одеська обл.

270001, м. Одеса, вул. Жуковського, 17,
тел.: (0482) 22-80-25

Полтавська обл.

314011, м. Полтава, вул. Пушкiна, 18\24,
тел.: (05322) 2-95-66

Рiвненська обл.

266013, м. Рiвне, вул. С.Бендери, 26а,
тел.: (0362) 23-42-61

Сумська обл.

244030, м. Суми, вул. Садова, 49,
тел.: (0542) 22-07-90

Тернопiльська обл.

м. Тернопiль, вул. М.Грушевського, 8,
тел.: (0352) 22-86-18

Харкiвська обл.

310003, м. Харкiв, пр. Московський, 7,
тел.: (0572) 22-66-49

Херсонська обл.

325000, м. Херсон, вул. Петренка, 6,
тел.: (0552) 22-56-71

Хмельницька обл.

280000, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 99,
тел.: (03822) 9-77-29

Черкаська обл.

257015, м. Черкаси, вул. Жовтнева, 244а,
тел.: (0472) 47-30-26

Чернiвецька обл.

274001, м. Чернiвцi, вул. Шевченка, 2,
тел.: (03722) 2-30-29

Чернiгiвська обл.

250006, м. Чернiгiв, вул. Фрунзе, 2,
тел.: (04622) 7-41-17

Державний архiв м.Києва

252060, м. Київ, вул. Олени Телiги, 23,
тел.: (044) 440-54-16

Державний архiв м.Севастополя

335059, м. Севастополь, вул. Героїв Сталiнграда, 64, тел.: (0692) 41-66-45 

Витребування, які не належать до компетенції консульської служби України

З питань отримання документів про переселення у 1945-1946 роках на підставі Угоди між урядом УРСР та Польщі громадяни України можуть звертатися безпосередньо до територіальних архівів Республіки Польща (в залежності від місцевості, з якої відбувалося переселення):

Державний Архів у м. Перемишлі, (ul. Lelewela 4, 37-700 Przemysl);

Державний Архів у м. Жешуві (ul. Boznicza 2, 35-064 Rzeszow);

Державний Архів у м. Любліні (ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin, skrytka pocztowa 113). В цьому архіві також зберігаються документи Холмського воєводства

Питаннями розшуку зниклих громадян, розшуку родичiв, встановлення мiсць поховань займається Служба розшуку Нацiонального Товариства Червоного Хреста України.

Служба розшуку Нацiонального Товариства Червоного Хреста України - адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкiнська, 30


Прийом громадян з питань витребування документів здійснюється виключно після попередньої реєстрації в системі електронного запису на прийом за посиланням: https://online.mfa.gov.ua.

З метою реєстрації на чергу необхідно обрати «Дії з витребування документів» - «Витребування документів з України».

Якщо під час реєстрації на чергу Ви бачите повідомлення «Наразі вільні слоти відсутні. Спробуйте зареєструватися пізніше»  це означає, або усі місця для запису заброньовані і необхідно дочекатися відкриття нових. Додаткові місця відкриваються кожної п’ятниці після 15.00.  Реєстрація на чергу за телефоном, або електронним зверненням не здійснюється.

Прибути до Посольства необхідно не раніше ніж за 10-15 хвилин до обраного часу. У разі виникнення певних обставин, що унеможливлюють відвідання Посольства в обраний період, слід заздалегідь надіслати відповідне повідомлення про відміну запису на чергу.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux